Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter,pårørende og koordinering av tjenester - NFR 229619/H10

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.09.13 - 31.12.15

Om prosjektet

Temaet for dette prosjektet er konsekvenser av samhandlingsreformen for sårbare og utsatte brukergrupper. Vi har valgt å fokusere på eldre pasienter som mottar helse- og omsorgstjenester med bakgrunn i at de har hatt behov for øyeblikkelig hjelp. Eldre er en sammensatt pasientgruppe, men en gruppe som ofte involverer helse- og omsorgstjenester på flere organisatoriske nivå, og som samhandlingsreformen dermed er spesielt rettet mot. I del 1 gjennomfører vi en kvalitativ intervjustudie av eldre hoftebrudd-p asienter og deres pårørende. I del 2 har vi fokus på pårørendes betydning for helseutfall før og etter implementering av reformen, som undersøkes gjennom analyser av registerdata. Prosjektet følger et «mixed methods design», slik at de to delene vil infor mere hverandre og sammen bidra til kunnskapen om hvordan samhandling i helse- og omsorgstjenesten virker inn på spesielt sårbare grupper.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

cp: 2018-06-20 05:17:06