Providing integrated health care for older people - NFR 222141/H10

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.05.13 - 30.04.16

Om prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å se på forutsetninger og konsekvenser av samhandling på tvers av profesjoner og institusjoner i helsesektoren og mellom sektorer på lokalt nivå.

I dette prosjektet blir behandling og rehabilitering av hoftebrudd brukt som empiriske utgangspunkt.

Prosjektet skal gi ny kunnskap om koordinering og samarbeid mellom de ulike nivåene av helse- og omsorgstjenester og mellom eldre pasienter, deres familier og lokalsamfunn.

Prosjektet er tverrfaglig og involverer forskningsinstitusjoner i flere land, der behandling, rehabilitering og forebyggende tiltak er sentralt.

Prosjektet er organisert i fire moduler.

I modul 1 utforskes det institusjonelle rammeverket for helsevesenet gjennom studier av nye kontrakter om samarbeid mellom sykehus og kommuner.

I modul 2 undersøker vi endrede profesjonsroller, samarbeid på tvers av profesjoner og på tvers av lokale avdelinger i både norsk perspektiv og internasjonalt perspektiv (2A + B).

Modul 3 fokuserer på behandlingslinjer og de kliniske resultatene av integrert omsorg.

Modul 4 er dedikert til eldre pasienter og pårørendes erfaringer og deres samspill med helsevesenet.

Analysene vil bli basert på registerdata, spørreundersøkelser, dokumentanalyser og intervjuer. 

cp: 2018-06-20 05:16:44