Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP) - NFR 238016/H20

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.09.14 - 31.08.18

Om prosjektet

Hvordan oppnå et godt og velorganisert system for samfunnssikkerhet og krisehåndtering? Hva er forbindelsen mellom myndighetenes kapasitet, prestasjoner og befolkningens oppfatninger?

Som i et velfungerende administrativt system, trengs både organisatorisk kapasitet og legitimitet. GOVCAP undersøker offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet og studerer befolkningens oppfatninger av og holdninger til samfunnssikkerhet. Her er tillit til sentrale institusjoner og avveiningen mellom sikkerhet og individuelle rettigheter sentralt.

Det er viktige forskjeller mellom ulike typer kriser, som naturkatastrofer og terrorisme.

Hva som vurderes som god kapasitet og håndtering kan variere med ulike kontekster. Nasjonale institusjoner og administrativ kontekst har også betydning for hvordan samfunnssikkerheten ivaretas. GOVCAP presenterer derfor flere case-studier av bestemte typer kriser i seks europeiske land.

GOVCAP består av to moduler.

Modul 1 undersøker hvordan styringskapasitet påvirker krisehåndteringsevne. Den kartlegger offentlige myndigheters organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering knyttet både til villede handlinger som terrorisme, og naturskapte kriser.

Modul 2 undersøker styringslegitimitet og normer. Den ser nærmere på befolkningens tillit til myndighetenes ordninger for krisehåndtering og samfunnssikkerhet, og analyserer hvordan ulike erfaringer med kriser og vurderinger av risiko kan påvirke tilliten til myndighetenes kapasitet og krisehåndteringsevne i de samme seks landene.

Forskningen gjennomføres innenfor et solid internasjonalt nettverk med betydelig erfaring fra forskning og publisering om offentlig politikk, administrasjon og organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Prosjektet innebærer samarbeid og datatilfang fra seks europeiske land: Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Prosjektets egen nettside

Finansieringskilde: Norges forskningsråd, Samfunnssikkerhet (SAMRISK II)

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Kapitler

Alle bokkapitler
cp: 2018-02-25 16:15:40