Vold mot helsepersonell

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.12.15

Om prosjektet

Prosjektets hovedmål er å undersøke forekomst av vold mot leger og ansatte på legevakt. Det er behov for mer kunnskap om hvordan trusler og vold mot helsepersonell har endret seg over tid, hvor hyppig det skjer samt mer kunnskap om de aktuelle hendelsene. På bakgrunn av dette gjennomføres to delprosjekter.

Delprosjekt I, Forekomst av vold mot leger i perioden 1993–2014, har som hensikt å beskrive forekomst av vold mot leger og hvilke spesialiteter som er mest utsatt. Data kommer fra Legepanelet til Legeforskningsinstituttet. En artikkel er under arbeid.

Delprosjekt II, Utvikling og validering av skjema for å registrere vold mot legevaktpersonell, har som hensikt å utvikle og validere et registreringsskjema for å undersøke alvorlighetsgrad av voldshendelser på utvalgte legevakter. Det gjennomføres en prospektiv observasjonsstudie over ett år og en metodestudie. Utvalget består av legevakter av ulik størrelse fra ulike deler av landet. Det utvikles og benyttes en revidert og tilpasset versjon av Staff Observation Aggression Scale- Revised (SOAS-R), kalt SOAS-RE (Staff Observation Aggression Scale – Revised Emergency). SOAS-R er et validert registreringsskjema opprinnelig utviklet for registrering av aggressiv og voldelig atferd i psykiatrien. Det planlegges to artikler i løpet av 2017 og 2018.

Prosjektet skjer i samarbeid med Legeforskningsinstituttet (Lefo) og Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels og rettspsykiatri (Sifer). Prosjektgruppen består av Tone Morken (Nklm), Ingrid H. Johansen (Nklm), Valborg Baste (Uni Research Helse), Grethe Johnsen (Nklm), Steinar Hunskår (Nklm), Judith Rosta og Olaf G. Aasland (Lefo), og Tom Palmstierna og Knut Rypdal (Sifer).

Personer

cp: 2017-10-22 09:16:13