Implementering av akuttmedisinforskriften

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.03.17 - 01.03.18

Prosjektresultater

Av 1197 leger på vakt i løpet av en gitt uke i mars 2017 kunne 66 % ha selvstendig legevakt uten bakvakt. Fire av ti var godkjent allmennlege, og bortimot tre av ti var spesialist i allmennmedisin. Seks av ti leger, som ikke oppfylte kompetansekravet, hadde bakvakt.

Det ble antatt at 72 % av legene som var tilkyttet legevaktene på undersøkelsetidspunktet, vil innfri akuttmedisinforskriftens kompetansekrav for å kunne ha selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt fra 1. mai 2018. Ved noen legevakter gjaldt dette imidlertid en svært lav andel av legene, - ved 23 legevakter ble det forventet at andelen vil være mindre 60 %.

Av totalt 1168 ulike operatører i vakt ved legevaktsentralene i løpet av den gitte uken hadde 95 % relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, slik kravet i akuttmedisinforskriften er. 89 % hadde minimum to års klinisk praksis før ansettelse i legevaktsentralen og 80 % hadde gjennomført tilleggsopplæring for operatør. Det var imidlertid bare 65 % av legevaktsentralene som oppgav at de hadde prosedyrer for tilleggsopplæring av operatørene.

 

 

Om prosjektet

 

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om kompetanse hos legevaktleger og operatører i legevaktsentralen, med utgangspunkt i kravene i akuttmedisinforskriften § 4, § 7 og § 13.

Det gjennomføres to separate undersøkelser i 2017.

  1. Alle legevaktene i Norge ved leder får undersøkelse om kompetanse hos leger

Spørreskjemaet kan lastes ned her.

  1. Alle legevaktsentralene ved leder får undersøkelse om operatører i legevaktsentralen

Spørreskjemaet kan lastes ned her.

 

Tone Morken er prosjektleder. Prosjektmedarbeidere er Jens Leirvåg, Vivian Midtbø, Marie Louise Ljones og Steinar Hunskår.

 

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Se alle personer
cp: 2018-02-25 12:15:36