Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten

Allmennmedisinsk forskningsenhet [Uni Research Helse]

Praksisnett Vest                                          

PraksisNett – Praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – er en ny infrastruktur som skal legge til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede studier i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i prosjektet. Nettverket er landsdekkende og skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en overordnet koordinerende enhet som er knyttet til Universitetet i Bergen. Planen er at de første forskningsprosjektene kan startes i løpet av 2019. Forskere som ønsker å benytte seg av PraksisNett for å gjennomføre prosjekter må søke gjennom koordinerende enhet.

AFE Bergen har ansvar for det regionale nettverket på Vestlandet – PraksisNett Vest, og vi ønsker kontakt med allmennleger og fastlegekontor i vår region (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane). Fastlegekontor som blir tilknyttet PraksisNett vil motta et årlig basistilskudd og må delta i minst ett forskningsprosjekt årlig. Deltakelse i prosjekter blir i tillegg kompensert etter medgått tid i det enkelte prosjekt.  

Eksempler på prosjekter som kan inngå i PraksisNett

Datauttrekksundersøkelse:
Laboratoriesvar, legemiddelbruk, tilleggssykdommer og kontakt med fastlegekontoret hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Observasjonsstudie:
Pasienter med diagnose x får tilsendt spørreskjema eller får gjennomført nærmere undersøkelser hos fastlegen.

Kvalitativ studie:
Pasienter med diagnose x identifiseres og inviteres av fastlegen til å delta i en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):
Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon. 

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. All pasient- og legeinformasjon som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert slik at ingen data kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det i tillegg innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere

 

Er du fastlege og interessert i å delta i PraksisNett Vest? Meld din interesse for å delta ved å fylle ut vårt interesseskjema som finnes her

Kontakt PraksisNett Vest på praksisnett.afevest@norceresearch.no 

Leder Stein Nilsen

Leder Stein Nilsen

Koordinator Nina Lunde

 

Generell informasjon om Praksisnett for interesserte forskere, se koordinerende enhet ved UiB

Oppdatert: 14.05.19

cp: 2019-09-18 15:15:31