Fastlegens rolle for helse, velferd og arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.09.16

Om prosjektet

Depresjon er en viktig årsak til lidelse og uførhet i den norske befolkningen og forekommer oftere blant kvinner, eldre og personer med lavere sosioøkonomisk status. Hvordan pasientens ‘vandring’ gjennom helsevesen og arbeidsliv foregår, vet vi lite om.  

Prosjektets overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om pasientforløp, bruk av helsetjenester, medikamenter og trygd hos pasienter som konsulterer fastlegen med depresjon eller symptomer på depresjon, og undersøke hvordan samarbeidet mellom helsepersonell kan forbedres for å hjelpe pasienten best mulig.

Prosjektet setter søkelyset på tiltak og oppfølging av pasienter med depresjon hos fastlegens og samarbeidspartnere til fastlegen. Kobling av helse- og trygderegistre gjør det mulig å følge pasienter over tid og registrere pasientforløpet mellom første og annenlinjehelsetjenesten, oppfølging etter medisinering og overganger mellom arbeid og trygd. Hvorvidt pasientforløp varierer med pasientens kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk status er også et område vi vil se nærmere på.

I tillegg ønsker vi å utforske erfaringer og synspunkter på hvordan samarbeidet mellom fastleger, psykologer, psykiatere og psykomotorisk fysioterapeuter fungerer, og hva som burde vært annerledes for å hjelpe pasienter med depresjon best mulig. Dette gjør vi gjennom bruk av fokusgruppe intervjuer.   

Prosjektet følger to hovedspor:

 1. En registerstudie der vi undersøker bruken av første og annenlinje helsetjenester, behandling med medisiner og bruk av trygdeytelser hos pasienter som konsulterer helsetjenesten med depresjon eller symptomer på depresjon.

2. En kvalitativ studie der vi samler erfaringer og synspunkter fra tidligere pasienter og viktige faggrupper på hva som gjøres og bør gjøres for å hjelpe personer som har depresjon eller symptomer på depresjon.

En brukergruppe med representanter fra relevant pasientorganisasjon og ulike helseprofesjoner vil få en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og formidling av resultatene.

Prosjektleder: Sabine Ruths.

Andre prosjektdeltakere er Inger Haukenes (AFE og Folkehelseinstituttet), Stefan Hjørleifsson (AFE og UiB), Norman Anderssen (AFE og UiB), Tone Smith-Sivertsen (AFE og Haukeland universitetssykehus), Øystein Hetlevik (UiB) og Valborg Baste (Uni Research Helse).

 

Personer

cp: 2017-09-25 00:15:52