Mange overgrepsmottak mangler fortsatt viktig kompetanse

Det viser en gjennomgang av status ved landets overgrepsmottak etter de ble en del av spesialisthelsetjenesten.

Sporsikring ved overgrep
Seksuelt overgrep er en øyeblikkelig hjelp situasjon. Pasienten bør undersøkes av et faglig oppdatert sykepleier/legeteam, fortrinnsvis i et av landets overgrepsmottak. De skal gi akutt kriseavlastende støtte, gjøre medisinsk undersøkelse, gi behandling og foreta rettsmedisinsk undersøkelser i form av prøvetaking og sporsikring. Illustrasjosnbilde: Arngeir Berge.

I desember 2016 foretok Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) en kartlegging av status for overgrepsmottakene etter omorganiseringen til spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2016. Målet med undersøkelsen var å se om den nye modellen har sikret de kvalitetsforbedringene som begrunnet den organisatoriske endringen.

Nklm sin vurdering er at den nye modellen med forankring i spesialisthelsetjenesten har medført en positiv utvikling, men at det fortsatt er stort behov for vesentlige forbedringer innen viktige områder ved mange mottak.

Ledelsen ved overgrepsmottakene gir fortsatt tilbakemeldinger på at den rettsmedisinske kompetansen blant legene ikke er god nok ved flere mottak.

Medisinsk og psykososial oppfølging var bare på plass ved om lag halvparten av mottakene, dette til tross for sterke anbefalinger fra Nklm til Helse- og omsorgsdepartementet om å etablere slike tilbud ved omorganiseringen.

-Ytterligere organisatorisk utvikling og økt kompetanse må til for å sikre god pasientbehandling, tilfredsstillende rettsmedisinsk standard og bærekraftige overgrepsmottak, sier prosjektleder Grethe Johnsen. 

Omorganiseringen har skjedd i tråd med intensjonen om at robuste mottak skulle få fortsette gjennom avtaler med helseforetakene. Slik har omorganiseringen klart å ta vare på eksisterende kompetanse.

-Det er likevel bekymringsfullt at de to største mottakene i Oslo og Bergen ikke har fått etablert varige avtaler med helseforetakene ved inngangen av 2017, sier Johnsen.

Noen få mottak har blitt lagt ned for å effektivisere og skape større enheter. Nye mottak er under etablering og planlegging for å tilrettelegge for lange avstander i Finnmark og Nordland.

-Det haster med å få et forsvarlig og likeverdig tilbud i alle deler av landet, både rett etter overgrepet og i oppfølgingen, sier Johnsen.

-Det er behov for sentrale retningslinjer om hva helsetilbudet til pasienter utsatt for seksuelle overgrep skal inneholde.

Les hele rapporten


26. april 2017 08:28

Personer involvert

cp: 2018-06-20 03:17:45