Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

Frivillighet trekkes frem som viktig i det boligsosiale arbeidet, men det er behov for mer koordinering for å sikre samarbeid og hindre konkurranse mellom aktørene.

Dette kommer fram i den andre rapporten om frivillig sektor og boligsosialt arbeid som Uni Research Rokkansenteret har utarbeidet på oppdrag fra Husbanken.

Den første undersøkelsen

I 2015 gjennomførte Jill Loga (prosjektleder), Ivar Eimhjellen og Camilla Lied første del av prosjektet.

Rapporten deres, Frivillig sektor og boligsosialt arbeid, problematiserte sentrale begrep, og fokuserte på frivillige aktørers rolle i boligsosialt arbeid, både historisk og hvilken rolle de kan spille fremover. Del to av prosjektet tar utgangspunkt i de tre rollene Loga, Eimhjellen og Lied mener frivillig sektor kan fylle i boligsosialt arbeid.

Loga, Eimhjellen og Lied beskriver tre roller i boligsosialt arbeid for frivillig sektor: tradisjonelle ideelle organisasjoner, småskalafrivillighet og frivillig innsats, sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap.

Den siste undersøkelsen

Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén (prosjektleder) fulgte opp Loga, Eimhjellen og Lieds undersøkelse i 2016 gjennom å se nærmere på frivillig sektors roller og rammevilkår på dette feltet.

Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

De har gjennomført dokumentanalyse og intervju med offentlige aktører og aktører i det boligsosiale for å øke forståelsen av frivillighet, betydningen av rammevilkår og mulige konsekvenser om frivillig sektor får en annen rolle på feltet enn i dag.

Med utgangspunkt i tredelingen til Loga, Eimhjellen og Lied undersøker Ervik og Lindén tre hovedspørsmål:

  • Hvilke forståelser av frivillighet ligger til grunn for myndighetenes satsing og forventinger til frivillig sektor og boligsosialt arbeid?
  • Hvordan påvirker dagens rammevilkår (betingelser) frivillig sektors form og innhold?
  • Hvilke konsekvenser vil en endret rolle for frivillig sektor ha for den offentlige velferdsmodellen?

Noen funn

Forskerne finner at offentlige dokument ikke gir klare svar på hvilken rolle frivillig sektor bør ha i det boligsosiale arbeidet. Frivillighet trekkes frem som generelt viktig på feltet, og offentlige aktører ser et spesielt stort potensiale i småskalafrivillighet (ubetalt frivillig innsats).

Mens både offentlige aktører og andre aktører i det boligsosiale feltet understreker betydningen av tilskuddsordninger er den andre gruppen vesentlig mer kritisk til anbudsutsettelser og følger av EU-direktiv.

De ideelle organisasjonene er opptatt av hvordan dette utfordrer deres verdigrunnlag, identitet og autonomi, og skaper konkurranse mellom ideelle organisasjoner og kommunene, og de ideelle organisasjoner seg imellom, i stedet for å fremme samarbeid.

Dersom frivillig sektor gis en annen rolle i boligsosialt arbeid kan dette skape spenninger mellom ulike velferdsleverandører, etiske utfordringer og behov for koordinering fra det offentlige.


6. april 2017 10:19

cp: 2018-06-20 03:18:26