Seminar om digital mobbing

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 10.05.17 - 10.05.17, 1000 - 1430

Om arrangementet

RKBU Vest arrangerer en seminardag om nettmobbing. 

Denne dagen vil vi få presentert bidrag fra professor Donna Cross som er en av verdens ledende forskere på nettmobbing, Simon Øverland fra Folkehelseinstituttet og mobbeombudet i Hordaland,  Mari Kristine Morberg. 

Dette seminaret er gratis, lunsj er ikke inkludert. 

Merk at seminaret foregår på engelsk. 

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114

Tid: 10 - 14:30

MELD DEG PÅ

Mobbeombudet i Hordaland: Erfaringene, sakene og digitale utfordringer

Mobbeombudet i Hordaland,  Mari Kristine Morberg. Foto: Hordaland Fylkeskommune 

Hva er et mobbeombud? Hva gjør et mobbeombud? Hvilke erfaringer har mobbeombudet i Hordaland gjort seg siden oppstarten?

Mari-Kristine Morberg vil redegjøre for mobbeombudsordningen i Hordaland og hvilke erfaringer hun har gjort i løpet av prosjektperioden fra august 2015 og fram til i dag. Morberg vil legge særlig vekt på hvilken rolle sosiale medier spiller i saker som kommer inn til henne, og hvilke utfordringer skolene og elevene opplever på dette området.

Simon Øverland ved Folkehelseinstituttet

Simon Øverland fra Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Mobbing er et betydelig folkehelseproblem som også har inntatt den digitale arena.

Folkehelseinstituttet gjennomførte et systematisk litteratursøk for å samle tilgjengelig kunnskap om tiltak mot digital mobbing. Kunnskapsstatus for evidensgrunnlaget for tiltak mot digital mobbing er at det per i dag finnes få studier og at det er stor variasjon i type tiltak, opprinnelsesland og studiekvalitet.

Vi mangler kunnskap på dette feltet, særlig når det kommer til forskning av høy kvalitet.

Professor Donna Cross ved University of Western Australia og Telethon Kids Institute

"If it's about me, why do it without me? Genuine student engagement in school cyber bullying education"
("Hvis det handler om meg, hvorfor gjøre det uten meg? Elevmedvirkning ved tiltak mot nettmobbing")

Donna Cross, University of Western Australia. Foto: University of Western Australia 

Å bli utsatt for nettmobbing kan få alvorlige psykiske, sosiale og skolefaglige konsekvenser. Dessverre finnes det få evidensbaserte tiltak mot nettmobbing.

Et av få unntak er det australske tiltaket Cyber Friendly Schools Project (CFS) som er utviklet av Donna Cross og hennes kollegaer ved University of Western Australia.  I en kontrollert randomisert studie ble det funnet at Cyber Friendly Schools Project hadde positiv effekt på 8. og 9. klassinger. Tiltaket førte til nedgang både når det gjaldt å mobbe andre digitalt og det å bli utsatt for digital mobbing. Tiltaket hadde et klart fokus på elevmedvirkning. Enkelte elever ble opplært til å forbedre og støtte lærerens implementering av Cyber Friendly Schools Project ved å bidra med planlegging, utvikling og gjennomføring av aktiviteter som hadde til hensikt å redusere nettmobbing.

 

 

 

Kontakt

cp: 2017-04-30 16:15:46